Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy:

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009700

Název projektu

Podpora společného vzdělávání v SVČ

 

Termín realizace:

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

 

Obsah projektu:

2.VI/1         Školní asistent – personální podpora SVČ                  

2.VI/4         Vzdělávání PP SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě varianty e) inkluze                  

2.VI/4  e     Vzdělávání PP SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze                   

2.VI/6         Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ                  

2.VI/7         Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv                   

2.VI/8         Tandemové vzdělávání v SVČ                   

2.VI/9         Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ                   

2.VI/12       Využití ICT ve vzdělávání                         

2.VI/13       Klub pro účastníky SVČ       

2.VI/17       Komunitně osvětová setkávání  

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.